ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตำแหน่งนี้เป็นหนึ่งในสามอำนาจอธิปไตยของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีบทบาทสำคัญในการคุมทิศทางของรัฐสภาที่ประกอบไปด้วยพรรคการเมืองและกลุ่มอำนาจต่างๆ การเลือกจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นการเลือกผู้นำของ ส.ส. ตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญในทางการเมือง เมื่อ 4 กรกฎาคม มีประกาศให้วันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เลือกตามข้อบังคับการประชุมสภา

เวลา 10.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม ที่รัฐสภา มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมจะให้ ส.ส. ที่มีความอาวุโสสูงสุดในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ซึ่ง ส.ส. ที่จะทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว คือ พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อายุ 89 ปี

พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ ประธานสภาชั่วคราว กล่าวว่า ยินดีและเป็นเกียรติ ที่ได้รับมอบให้ทำหน้าที่เป็นประธานนำประชุมนัดแรกในวันนี้ มีผู้ร่วมการประชุม ณ ช่วงเวลาเปิดสภา 496 คน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่ง จึงเร่ิมต้นการประชุมด้วยการให้ ส.ส. ปฏิญาณตน และเตือนให้ ส.ส.ระวังในการอภิปราย เพราะในการประชุมมีการถ่ายทอดภาพและเสียง อาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้

การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภา ให้สมาชิกสามารถเสนอชื่อได้ 1 ชื่อ และมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 20 คน ซึ่งการลงคะแนนจะเป็นการลงคะแนนลับ โดยเลือกใช้วิธีการที่สภากำหนด คือการเขียนชื่อลงในบัตรที่เจ้าหน้าที่สภาแจกให้ และหย่อนในหีบใสที่ได้เตรียมเอาไว้ โดยมีตัวแทนจากทั้ง 6 พรรคเป็นคณะกรรมการในการนับคะแนน

เสนอชื่อคนกลางยุติศึกประธานสภา

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เสนอ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งไม่มีใครเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้าแข่งขัน

จากนั้น วันมูหะมัดนอร์ มะทา แสดงวิสัยทัศน์ว่า “ผมต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่เสนอชื่อผม เพื่อมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ และถ้าผมได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร

“ผมขอยืนยันว่า ประการแรก ผมจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง และจะน้อมนำที่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภา สมัยที่ 26 เมื่อวานนี้ มาเป็นแนวทางปฏิบัติของพวกเราต่อไป

“ประการที่ 2 จะปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส่ สุจริต ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สุจริต ตามมติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับของสภาทุกประการ

“ประการที่ 3 ผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาทั้ง 2 คน ในการพิจารณากฎหมายร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม อย่างเป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน

“ประการที่ 4 ผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการทุกคณะเพื่อไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของเราในทุกกรณี

“ประการที่ 5 ผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานของระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายนิติบัญญัติ

“ประการสุดท้าย ผมจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันพระปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งจะสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา สถานีวิทยุของรัฐสภา เป็นสถานีของประชาชน เพื่อที่จะพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป”

เนื่องจากมีผู้เสนอชื่อเพียงชื่อเดียว และมีการแสดงวิสัยทัศน์เสร็จ พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว จึงประกาศให้ วันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

ศึกรองประธานสภาคนที่ 1 ก้าวไกล VS รวมไทยสร้างชาติ

เวลา 10.30 น. หลังจากการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว ต่อมาเป็นการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในที่ประชุมสภา จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เสนอให้มีรองประธานสภา 2 คน โดยไม่มีใครเสนอเป็นอื่น จากนั้นจึงเริ่มเลือกประธานสภาคนที่ 1

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เสนอ ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นรองประธานสภาคนที่ 1

ต่อมา อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.จังหวัดราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เสนอ วิทยา แก้วภราดัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นรองประธานสภาคนที่ 1

พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ ประธานสภาชั่วคราว ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองแสดงวิสัยทัศน์ จากนั้นให้ ส.ส. ทุกคนเขียนชื่อจริงของบุคคลที่ต้องการเลือกลงคะแนนให้เป็นรองประธานสภาคนที่ 1 หย่อนลงไปในหีบเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการลงคะแนนลับ

สรุปผลการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

โดยสรุปผลการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ผู้ลงคะแนนทั้งหมด 496

  • ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 312
  • วิทยา แก้วภราดัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 105
  • งดออกเสียง 77
  • บัตรเสีย 2

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

“วราวุธ” ยินดี “วันนอร์” นั่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวทั่วไปอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ที่มาของบทความ

 

ติดตามอ่านข่าวทั่วไปได้ที่  photography-resources.com

สนับสนุนโดย  ufabet369